Opgaven

IMOSS werkt als bureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte aan een grote variatie van opgaven. Elke opgave is uniek en verdient zijn eigen benadering, van groot tot klein, binnenstedelijk tot uitleg. Toch hebben we een heldere visie over de wijze waarop IMOSS deze opgaven benaderd, kwaliteit staat aan de basis. In ons werk kennen we drie overkoepelende thema’s waar wij dag in dag uit hard aan werken. Binnen de uitwerking van opgaven zien wij veel verbindingen tussen de thema’s, leidraad blijft het maken van de goede plek.


Transformatie van de stad

De stad is dynamisch en altijd in verandering. Mensen maken de stad, de samenleving verandert en daarmee is de stad ook continue in transformatie. Deze transformatie kan subtiel van aard zijn, zo werken we als IMOSS mee aan de transformatie van straten die autovrij worden gemaakt, pleinen die een andere functie krijgen of parken die vernieuwd worden. Als IMOSS werken we ook aan transformatie van de gebouwde omgeving, zowel subtiel als radicaal, maar altijd met gevoel voor de plek, de genius loci. IMOSS kan de transformatiepotentie onderzoeken om er daarna een mooi perspectief aan te verbinden. Volgens ons moeten we durven ontwerpen in hoge dichtheden, op onorthodoxe locaties en de uitdaging van verdichting in bestaand stedelijk gebied niet uit de weg gaan. Het bouwen in hoge dichtheden stelt hoge eisen aan de omgeving maar biedt tegelijkertijd ook grote kansen, waaronder een hoge diversiteit aan programma, innovatieve parkeeroplossingen en hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. Wij zien een transformatie altijd als kans om het stedelijk weefsel te repareren of opnieuw goed vorm te geven. De menselijke maat verliezen wij nooit uit het oog. Wij hebben veel gevoel voor de juiste maat en schaal, welke als basis dient voor de opgave.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is per definitie een integrale opgave en alomvattend. Gebiedsontwikkeling gaat niet persé over wonen, het gaat over een integraal landschap met ecologie, flora en fauna, energie, wonen en werken, recreatie, productie en mobiliteit. Het is een systeem, waarbinnen diverse elementen de interactie met elkaar aangaan, ofwel een interactielandschap. Wij bekijken een gebied dan ook als systeem, waarbinnen wij dragers definiëren die de samenhang borgen. Wij benaderen de thema’s altijd integraal, als interactielandschap, het één kan niet zonder het ander, waarbij de plek (de genius loci), bepalend is voor de functie en de vormentaal en waarbij er gereageerd wordt (interactie) op andere thema’s.

Verblijven en verbinden

Een goed stuk stad begint bij een prettige plek. Een plek waar iemand zich gelukkig, op zijn gemak en veilig voelt. Ergens tijd doorbrengen doet iedereen. Een goede plek is niet vanzelfsprekend, hier moet aan ontworpen worden. Bij IMOSS ontwerpen wij vanuit de plek, het gebouw ondersteund die goede plek! Wij denken daarbij vanuit de mens en benaderen de opgaven vanuit een drietal lagen: 1. Genius Loci, 2. De mens, 3. Het leggen van verbindingen.