Handboek Klimaatadaptatie

In een ‘Handboek Klimaatadaptatie’ maken wij voor uw gemeente inzichtelijk waar in uw gemeente welke kansen en bedreigingen liggen aangaande het veranderende klimaat. Wij brengen specifiek voor uw gemeente in beeld waar en welke klimaatproblematiek binnen uw gemeente speelt.

AANLEIDING

Het klimaat is in verandering. Een gestage opwarming van de aarde leidt tot veranderingen in temperatuur, wind en waterkringloop. De gevolgen van deze veranderingen worden steeds zichtbaarder. Perioden van droogte worden afgewisseld met perioden van langdurige neerslag. Kortstondige buien (piekbuien) nemen in aantal en intensiteit toe. Watertekorten en wateroverlast wisselen elkaar af. Het voorbereiden van Nederland op de gevolgen van klimaatverandering wordt zo een steeds groter en belangrijker onderdeel van de ruimtelijke ordening. Het aanpassen van de leefomgeving op de gevolgen van klimaatverandering wordt ook wel ‘klimaatadaptatie’ genoemd. Klimaatadaptatie is een verzamelnaam voor diverse ruimtelijke ingrepen die het realiseren van een klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier tot doel hebben. Klimaatadaptatie vormt daarmee een belangrijk uitgangspunt in de transformatie van stad en land.

DOEL

Klimaatadaptatie wordt steeds meer als individueel thema opgenomen in overheidsbeleid. Veel overheden worstelen echter met de vraag hoe te komen van ambities tot uitvoering: de vertaling van beleid naar praktijk is vaak nog een struikelblok. Om te helpen bij deze vertaling heeft IMOSS bureau voor stedebouw B.V. het ‘Handboek Klimaatadaptatie’ ontwikkeld: een wervend voorbeeldenboek over hoe klimaatadaptatie op lokaal niveau kan worden toegepast en ingevuld. Het handboek dient als inspirerend communicatiemiddel waarmee u als gemeente het gesprek met burgers, ondernemers en belanghebbenden aan kan gaan over de vraag hoe klimaatmaatregelen een plek (kunnen) krijgen in ruimtelijke ontwikkelingen. Het handboek biedt hiervoor concrete handvatten in de vorm van gebiedspecifieke analyses en mogelijke maatregelen. Het handboek voorziet daarnaast in voorbeelden op verschillende schaalniveaus en functies: van woning tot woonwijk, van boerderij tot bedrijventerrein. Het handboek vormt hiermee een inspiratiebron voor het toepassen van klimaatmaatregelen binnen uw gemeente.

INHOUD

Het handboek start met een beknopte landschappelijke analyse, welke inzicht geeft in de landschappelijke ontstaansgeschiedenis en opbouw van uw gemeente, zowel op het gebied van fysische geografie als historische geografie. De landschappelijke analyse wordt gevolgd door een inventarisatie van de specifiek voor uw gemeente relevante gevolgen van klimaatverandering. Een nadere analyse van de relevante gevolgen geeft vervolgens inzicht in waar in uw gemeente welke kansen en bedreigingen liggen met betrekking tot het veranderende klimaat. Op basis van de analyseresultaten wordt een matrix van passende klimaatadaptatiemaatregelen samengesteld, waarna uw gemeente wordt opgedeeld in deelgebieden inclusief bijbehorende passende klimaatadaptatiemaatregelen. De maatregelen worden vervolgens in een aantal praktijkvoorbeelden beschreven en verbeeld. Ten slotte worden de maatregelen op concrete locaties binnen uw gemeente toegepast en wordt door middel van visualisaties een mogelijk toekomstbeeld van deze locaties geschetst na toepassing van de maatregelen.

PRODUCTEN
  • Beknopte landschappelijke analyse;
  • Inventarisatie gevolgen klimaatverandering;
  • Maatregelenmatrix;
  • Locatie specifieke visualisaties.

onderzoek en beleid projecten

Bekijk alle projecten