Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling ziet IMOSS, gevestigd in Amersfoort, als een integrale opgave waarin klimaatverandering, energie(transitie), mobiliteit, bereikbaarheid, demografische ontwikkeling, gezondheid en infrastructuur zijn verweven. Volgens ons kan dit niet zonder ecologisch waarden en erfgoed hierbij te betrekken. Deze aspecten worden aangepakt door ons brede team en onze moderne onderzoekende werkwijze. We denken door de schaalniveaus heen en vanuit ons bureau in Amersfoort brengen we resultaten van ons onderzoek in kaart en verbinden we belangen die bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling.

Duurzame gebiedsontwikkeling dankzij een specialist in Amersfoort

Gebiedsontwikkeling is per definitie een integrale opgave en alomvattend. Gebiedsontwikkeling gaat niet per sé over wonen, het gaat over een integraal landschap met ecologie, flora en fauna, energie, wonen & werken, recreatie, productie en mobiliteit. Het is een systeem waarbinnen diverse elementen de interactie met elkaar aangaan, ofwel een interactielandschap. Wij bekijken een gebied dan ook als systeem, waarbinnen wij dragers definiëren die de samenhang borgen. Wij benaderen de thema’s altijd integraal, als interactielandschap. Het één kan niet zonder het ander, waarbij de plek (de genius loci), bepalend is voor de functie en de vormentaal en waarbij er gereageerd wordt (interactie) op andere thema’s.

Als adviseur gebiedsontwikkeling kijken wij zorgvuldig naar de thema’s en in welke mate ze leidend zijn. Bij een ontwikkeling van een woongebied is dit vanzelfsprekend “het wonen”, waarbij mobiliteit ook de aandacht krijgt. Door sterk in te zetten op sport en bewegen wordt beweging gestimuleerd en door het ontwerpen van een stevig landschappelijk raamwerk is “buiten” nooit ver weg.

Gebiedsontwikkeling is vanzelfsprekend duurzaam, vandaar dat we werken volgens de drie P’s:

Planet

Duurzaamheid is het ontwerpen van plekken door middel van slimme en innovatieve ingrepen waarbij slechts beperkte hulpbronnen worden gebruikt. Hergebruik van de bestaande omgeving zit daar onlosmakelijk aan vast. Op deze manier is het ontwerp in harmonie met haar omgeving en tegelijkertijd garandeert IMOSS dat ook in de toekomst de plek van meerwaarde blijft voor de generaties die na ons komen.

People

Duurzame gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld in Utrecht, kan niet zonder communicatie en participatie. Kortom: niet zonder mensen. Vaak vindt duurzame gebiedsontwikkeling plaats in een bestaand stedelijk of landelijk gebied. De basis van een geslaagd plan is goed luisteren. We luisteren naar de wensen en belangen van de omgeving. In al onze opgaven maakt communicatie daarom een nadrukkelijk onderdeel uit. Op deze wijze bouwen wij ook duurzame relaties op.

Profit

IMOSS uit Amersfoort, nabij Utrecht, is in staat om duurzame gebiedsontwikkeling in een beheerst proces te doorlopen. Daarbij ontstaat inzicht in het samenspel tussen programma, financiën en proces. De drie P’s dragen in onze ogen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Duurzame gebiedsontwikkeling zorgt voor hoge ruimtelijke kwaliteit. Hoge ruimtelijke kwaliteit is uit te drukken in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Duurzame gebiedsontwikkeling kan niet zonder een maatschappelijke component. Ze versterken elkaar en zorgen voor evenwicht.

Maatschappelijke relevantie

Bij duurzame gebiedsontwikkeling denken onze professionals uit Amersfoort, nabij Utrecht, in verschillende onderdelen. De actuele woningbehoefte in Nederland is groot en onze woningmarkt is dynamischer dan ooit. In een land waarvan wordt verondersteld dat de ruimte schaars is wordt over elke vierkante centimeter nagedacht. Daarnaast zal de komende jaren de energietransitie een zeer belangrijke rol gaan spelen in ons werkveld. Vragen als ‘hoe houden we de energietransitie betaalbaar?’ zijn heel relevant. We onderzoeken graag hoe we duurzame, betaalbare en prettige woon- en werkomgevingen kunnen creëren. Duurzame energiesystemen zijn vaak ruimtelijk en hebben daarom een grote impact. In het ontwerpend onderzoek kijken we naar de visuele, ordenende en bodemimpact van energiesystemen.

De bereikbaarheid van het landschap, recreatiepunten en andere knooppunten zijn belangrijk. In het verleden werd de ruimte ontworpen op de auto, en in mindere mate op de trein. Tegenwoordig zijn slimmere combinaties van modaliteiten richtinggevend in het ontwerp. De elektrische fiets zorgt voor een grotere actieradius.

De ontwerpcomponenten van duurzame gebiedsontwikkeling gaat volgens ons over de energievraag vanuit de stad, de vitaliteit van het landschap en hoe biodiversiteit kan worden versterkt.

Het landschap wordt bereikbaar voor veel meer mensen in veel meer verschillende leeftijdsgroepen. De nieuwere technieken, zoals elektrisch vervoer en de slimme combinaties met bijvoorbeeld het OV, werpt de vraag op waar en hoe nieuwe logistieke hubs kunnen komen en welke landschappen daar omheen kunnen ontstaan. Het leven en werken wordt steeds minder georganiseerd op het autogebruik, maar steeds meer op nieuwe techniek en goede combinaties van vervoersvormen.

Onze visie

Duurzame gebiedsontwikkeling zien wij bij IMOSS in Amersfoort, vlak bij Utrecht, als een integrale opgave waarin klimaatverandering, energie(transitie), mobiliteit, bereikbaarheid, demografische ontwikkeling, gezondheid en infrastructuur zijn verweven. Volgens ons kan dit niet zonder ecologisch waarden en erfgoed hierbij te betrekken. Deze vraag wordt aangepakt door ons brede team en onze moderne onderzoekende werkwijze. We denken door de schaalniveaus heen, brengen resultaten van ons onderzoek in kaart en verbinden belangen die bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling.

Wij denken dat gezondheid, demografische ontwikkeling, (regionale) voedselproductie onmisbare onderdelen zijn van het ontwerp van een duurzaam woon,- en werkgebied. Hoe we ecologische en cultuurhistorische waarden kunnen behouden en versterken is onlosmakelijk verbonden aan dit ontwerp.

Wonen in Nederland is actueler dan ooit. Wij ontwerpen duurzame woongebieden, maar kijken breder dan alleen dat. Interactielandschappen, meekoppelkansen en het verweven van groen en rood zien wij als onlosmakelijk verbonden met het wonen.

Onze aanpak/werkwijze

Onze aanpak kenmerkt zich door samenwerking en integriteit. In onze plannen staat klimaatadaptie en goede woon,- en werkmilieus centraal. Wij denken samen met partners en experts in projectteams die per opgave worden samengesteld. Daarnaast werken we met gecontroleerde processen en heldere planningen. Het liefst vertalen we klimaatambities en duurzaamheid zo concreet mogelijk in onze plannen.

Ontdek wat u voor u kunnen betekenen

Onze projecten organiseren wij zo dat de juiste producten op het juiste moment in het proces worden ontworpen. We hanteren hierbij een productschema dat verband houdt met de ruimtelijke ordening,-, civieltechnische,-, architectonische,- en planexploitatieaspecten. Op deze manier ontstaat er inzicht in kwaliteit en kwantiteit ook doordat onze ontwerpen in een digitaal locatie dossier worden opgenomen. Door deze beheerste werkwijze zijn we in staat om bouwstenen te leveren voor de omgevingsvisie – denkt u bijvoorbeeld aan een hoogbouweffectrapportage – en geven we advies op de inhoud ervan. In alle stappen betrekken we de opdrachtgever. Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen? Benader ons dan via 033 448 15 46 of e-mail naar info@imoss.nl.