Provinciale Staten heeft het Koersdocument Omgevingsvisie vastgesteld

Provinciale Staten (PS) hebben op 10 december 2018 het Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening besproken en vastgesteld. In dit document ‘Koersen met kwaliteit’ staan de oplossingsrichtingen voor maatschappelijke thema’s die in de toekomst spelen, als bevolkingsgroei, bereikbaarheid en de energietransitie. Nu PS akkoord zijn met het Koersdocument - GS bespraken het document op 6 november – is een belangrijke stap gezet richting de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, die de provincie in 2019 opstelt.

Utrechtse Ringparken

Onder de naam “Utrechtse Ringparken” is in 2017/2018, een stip op de horizon gezet voor een nieuw dynamisch evenwicht tussen stad en land. Er bestaat al een motto voor deze regio: groen, gezond, slim; maar er ontbreekt een samenhangende ruimtelijk ambitie.

Interactielandschap

Hier introduceerden wij het begrip: interactielandschap. Gebiedsontwikkeling wordt het maken van een “interactielandschap” een landschap met ecologie, flora en fauna, energie, wonen/werken, recreatie, productie en mobiliteit. Binnen de landschap is er ruimte voor de ontwikkeling van steden, dorpen, ecologie, etc. Het is letterlijk een “nieuw systeem” van denken. Het interactielandschap is een nieuw systeem, geënt op systeem water. Netwerken (oud en nieuw) dienen hier als dragers, er is altijd een plus van groen. Wonen maakt hier onderdeel van uit, door deze integrale benadering ontstaat er als vanzelf meer beweging en nieuwe mobiliteit. De presentatie die wij gaven tijdens het symposium is hier te downloaden.

Ontwikkeling van wonen, maar ook groen is gericht op het maken van kwaliteit. De defensieve houding die ontstaat door het “rode contour denken”, is niet meer leidend in de toekomst, maar het landschap is voor iedereen dichtbij.

Samenhang in systemen

Om deze visie kracht bij te zetten hebben we een aantal kaarten en beelden gemaakt waarbij we ingaan op een mogelijke uitwerking van de visie. Het is nadrukkelijk geen “blauwdruk”, maar een systeem (passend in de omgevingsvisie) waarbij zaken met elkaar samenhangen en het één het ander niet uitsluit. De kaarten gaan in op een mogelijk ruimtelijk beeld van de provincie, maar ook een tweetal gebieden. Het gebied tussen IJsselstein en Montfoort en het gebied ten Noorden van Utrecht-Overvecht. In beide visies gaat het over de integratie van stad en land, de uitwisseling van rood en groen. Niet meer verdichten binnen het stedelijk weefsel, maar juist kwaliteit in de stad verhogen door het groen verbindend te laten zijn met het landschap buiten de formele stad. Door ook integraal te kijken naar het huidige buitengebied ontstaat er ook daar ruimte voor het interactielandschap, op logische plekken wordt straks gewoond (hoog en droog, op de oude oeverwallen van de IJssel). Dit wonen is van hoge kwaliteit, maar voor iedereen. Nieuwe systemen zorgen voor de samenhang met de rest van regio, systemen van energie, ecologie, maar ook mobiliteit.

De Hollandse Waterlinie is ook een systeem. Wij zien dit niet als belemmering, maar juist als kans. Het is de moeite waard te onderzoeken op welke wijze een interactielandschap rondom dit systeem bijdraagt aan “upgrade” van Utrecht Overvecht en hoe deze systemen met elkaar samen hangen. Het wonen is daarbij geen doel op zich, het kunnen maken van een nieuw systeem dat stad en land met elkaar verbind is hierbij leidend. Zo ontstaat er namelijk investeringsruimte om het groen/blauwe netwerk aan te pakken (in en uit de stad), nieuwe energienetwerken aan te leggen die passen bij de plek, maar ook ruimte om stevig in te zetten op nieuwe mobiliteit, vanaf de voorkant van het project! Belangrijk detail is, elke ontwikkeling is gekoppeld aan de kwaliteiten en de ruimtelijke dragers van de plek.

Het Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van de Provincie Utrecht is hier te downloaden. In het Koersdocument geven Provinciale Staten richting aan de ontwikkeling van de uiteindelijke Omgevingsvisie voor de Provincie Utrecht.