Waddinxveen transformatie Dreef – Oude Dreef

In opdracht van de gemeente Waddinxveen heeft IMOSS de afgelopen zes maanden onderzocht hoe het gebied Dreef – Oude Dreef kan worden getransformeerd naar een gemengd stedelijk gebied. Het gebied ligt nu gedeeltelijk braak. Er staat een school met een nieuwbouwopgave en een sporthal die toe is aan modernisering. Bovendien wordt er binnenkort een nieuw opleidingsbedrijf voor de bouw gerealiseerd.

De opgave

Het gebied is bijzonder omdat het ligt ingeklemd tussen waterhuishoudkundige en cultuurhistorische elementen zoals een Gemaal. Met de bestaande hoogteverschillen als uitgangspunt is onderzocht hoe er een gemengd stedelijk programma gefaseerd kan worden ontwikkeld. Het gemengde programma bestaat uit een; sporthal, middelbare school, woningbouw, tennisvereniging en een opleidingsbedrijf voor de bouw. De historische aspecten in het gebied leveren een unieke meerwaarde aan de nieuwe woon- en werkomgeving die wordt gerealiseerd.

Transformatie van de stad

Wij voelen ons thuis in dergelijke opgaven. Transformatie van de bestaande stad. De stad is altijd in verandering. We maken daarom plannen die daarop zijn ingespeeld. In elke fase of periode van een transformatie moet er sprake zijn van een prettige plek om je gelukkig te voelen en veilig.

Wat de opgave speciaal maakt is het brede palet van functies die in het gebied een plek moeten krijgen.

Plekken om gezamenlijk tijd door te brengen moeten worden ontworpen. In deze opgave in Waddinxveen is dat niet anders. Wat de opgave speciaal maakt is het brede palet van functies die in het gebied een plek moeten krijgen. De functies kunnen als geen ander elkaar versterken en bijdragen aan een mooie openbare ruimte.

Een prettige plek om te verblijven, een plek voor mensen

Om deze functies naast elkaar te laten bestaan, en bovendien meerwaarde naar elkaar te laten vormen, is er gekozen om een gedeeld parkachtig landschap te ontwerpen. Het gemotoriseerd verkeer wordt daarom langs de randen van het plangebied afgewikkeld. In het plangebied staat de buitenruimte in het teken van leven en leren bewegen.

In het plangebied staat de buitenruimte in het teken van leven en leren bewegen.

De hoogteverschillen geven daarnaast aanleiding om prettige verblijfsplekken te ontwerpen en spannende routes door het gebied die daarnaast ook verbindingen vormen met het nieuwe centrum van Waddinxveen (Gouweplein), het woongebied eromheen en het bedrijventerrein Coenecoop.

Meerwaarde creëren

We vinden het interessant om on(der)benutte terreinen te transformeren. De opgave hier leent zich daar perfect voor. Een binnenstedelijke locatie waarbinnen plekken al een tijdje braak liggen en/of functies toe zijn aan revitalisering. Daarnaast dienen zich een paar prachtige kansen aan zoals nieuwvestiging van bedrijven. Binnen dit krachtenveld vinden we het leuk om buitenruimte/openbare ruimte van hoge kwaliteit te ontwerpen zodat in de toekomst hier ook sprake is van een mooie verblijfskwaliteit zonder daarbij de haarbaarheid en maakbaarheid uit het oog te verliezen.

Participatie en verkennen van kansen

Om een haalbare en realistische visie te maken is gekozen voor een intensief maar beknopt participatieproces met de stakeholders uit het gebied en informatievoorziening aan de omwonenden. Daarnaast is gekozen voor het opstellen van een transformatiestrategie die uitgaat van een aantal scenario’s die in een aantal stappen en/of fasen worden gerealiseerd. Het is in die zin geen eindplan, maar een visie met meerdere potentiële uitkomsten van hoge kwaliteit en ambitie. Daarnaast staan we als een gebiedsregisseur in het gebied. Binnen het transformatieproces houden we continue rekening met stakeholders en leveren we bouwstenen voor het realiseren van projecten, zoals kavelpaspoorten, kaders en randvoorwaarden.

opdrachtgever Gemeente Waddinxveen
aanspreekpunt Dennis Schijff