Roelofarendsveen Masterplan Sportpad

Na een intensieve samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem en diverse belanghebbende partijen heeft IMOSS volgens haar drie kernwaarden; transformatie, duurzame gebiedsontwikkeling en verblijven en verbinden een masterplan voor de ontwikkeling van het Sportpad in Roelofsarendsveen opgesteld.

ACHTERGROND EN AANLEIDING

Het Sportpad is de voorzieningencluster met de nadruk op sport en recreatie gelegen tussen het winkelhart van Roelofarendsveen en het centrum van Oude Wetering in.

IMOSS Roelofarendsveen Sportpad
Ligging Sportpad

Met de groei van de kernen rijst ook de vraag om de sportvoorzieningen op peil te brengen waarvoor een gezamenlijke visie is opgesteld. De directe aanleiding voor de verbetering van het Sportpad is veelzijdig: de vraag om vernieuwing van zwembad en sporthal de Tweesprong, de plannen voor een Integraal Kindcentrum van SSBA en Kindkracht 0/12, een gezamenlijk onderkomen voor de fusieclub E.M.M. ‘21 (D.O.S.R., WVC en wellicht ook Hockeyclub Alkemade) en andere sport- en culturele verenigingen die de inwonersaantallen en de vraag vanuit inwoners zien veranderen in de komende jaren.

Huidige situatie

Gezamenlijk willen alle partijen bijdragen aan het op peil brengen van het sport- en cultuurniveau. De huidige infrastructuur van het Sportpad is niet toereikend voor de intensivering van het gebruik. Dit vraagt om een integrale benadering van programma en verkeer.

OPGAVE

De onderliggende opgave voor het masterplan is het ruimtelijke perspectief te schetsen voor het toekomstige Sportpad, met het gewenste programma van de verschillende functies als uitgangspunt.

TOTSTANDKOMING

Het masterplan is tot stand gekomen vanuit een intensieve samenwerking tussen alle gebiedspartijen zoals de gemeente, verenigingen, onderwijsinstellingen, omwonenden en gebruikers van het gebied. In dit kader zijn er een aantal inspraak- en informatieavonden geweest. De thema’s die in deze avonden aan bod kwamen waren onder andere bereikbaarheid, verkeer, parkeren, openbare ruimte, sport, onderwijs, kinderopvang en cultuur. Tijdens de participatieavonden konden de participanten hun input geven en met elkaar sparren over wat belangrijk is voor hun omgeving. Tevens heeft er een excursie plaatsgevonden om inspiratie op te doen voor slim dubbelgebruik en integratie van verschillende functies. Naar aanleiding van deze excursie is een set bouwstenen gemaakt als input voor een participatieavond waarbij met deze bouwstenen op de plankaart een reeks scenario’s zijn bedacht, op basis van een drietal thema’s zoals ‘verbreden, verspreiden en verbeteren’.

VISIE GEBIEDSPARTIJEN

Uiteindelijk zijn alle partijen ‘bottom-up’ gekomen tot een gezamenlijke gebiedsvisie; ‘Sportpad: waar leren, bewegen en ontmoeten samenkomen’. Bewegen en ontwikkelen is in de breedste zin integraal onderdeel van de verschillende leefsferen van de inwoners uit de nabije omgeving. Het vergroten van de fysieke en mentale gezondheid en daarmee de vitaliteit van de gemeenschap als geheel waarbij ‘met hart, hoofd en handen creëren wij samen één leefwereld voor jong en oud’ de missie is.

IMOSS Roelofarendsveen Sportpad

De gebiedsvisie zal antwoord geven op de vraag welke functies er op welke plek in het gebied zouden kunnen komen, welke functies behouden kunnen blijven en hoe alle voorzieningen straks goed bereikbaar zijn. Het uitgangspunt is dat er in de toekomst een mooie combinatie ontstaat van sport, onderwijs, kinderopvang en cultuur en dat dit zo multifunctioneel mogelijk opgezet gaat worden.

Hierbij zal de focus worden gelegd op:

 • Gezond, veilig en respectvol samenleven;
 • Plezier en uitdaging in bewegen en samen spelen;
 • Leren van en met elkaar;
 • Ontmoeting en verbinding met elkaar;
 • Iedereen doet mee en draagt bij, uitgaande van de eigen identiteit.
KADERS

Een van de beleidskaders is de omgevingsvisie Kaag en Braassem, die een brede visie geeft op de verbinding tussen de fysieke leefomgeving en het sociale domein. Een aantal grote thema’s daarin zijn relevant voor het Sportpad, zoals het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl, balans tussen mobiliteit en leefbaarheid, verduurzamen van gebouwen en een toekomstgerichte openbare ruimte.

Het huidige bestemmingsplan voorziet niet in de voorliggende ontwikkelingen en dient daarom geactualiseerd te worden om zodoende de verplaatsing van functies (recreatie, groen, verkeer) in het gebied mogelijk te maken. Bij het opstellen van het masterplan heeft De gemeenteraad ook een aantal specifieke kaders meegegeven:

 • Combineren van sport, onderwijs en cultuur;
 • De locatie moet liggen in het hart van het dorp, aan het Sportpad;
 • Het collectief eindbeeld met een breed aanbod;
 • Een goede bereikbaarheid;
 • Een gefaseerde aanpak;
 • Integrale aanpak van participatie van de samenleving;
 • Integrale aanpak van participatie van de omgeving;
 • In de gebiedsvisie moet gezocht worden naar kostendragers.
ONTWIKKELPERSPECTIEF

Stedenbouwkundige essentiekaart

Door middel van een stedenbouwkundige essentiekaart wordt de richting weergegeven van de ontwikkelingen die zijn voorzien in het masterplan. Niet als blauwdruk, maar als handvatten voor de ontwikkeling. De hoofdopzet van het plan bestaat uit een cluster van nieuwe bebouwing aan de noordzijde van het Sportpad (Tweesprong, IKC) en een aantal sportverenigingen ten zuiden van het Sportpad. De ontsluiting en het parkeren is gekoppeld aan de meest intensieve functies (Tweesprong en IKC, voetbal en tennis) en vindt plaats vanaf de oostelijke rotonde.

Stedenbouwkundige essentiekaart

Het Sportpad loopt als parkroute door de centrale groene drager en verbindt de verschillende voorzieningen en pleinen en verbetert de verbindingen met de omgeving. Een herinrichting met breder profiel en apart voetgangers- en fietsgedeelte moet zorgdragen voor voldoende capaciteit wanneer het gebied intensief zal worden gebruikt. Centraal in het gebied ligt een groot plein met multifunctioneel gebruik van sport en spel, om te ontmoeten en te verblijven als hart van het plan, en gekoppeld aan de Tweesprong en het IKC.

De voetbalvereniging ligt na de fusie centraal in het gebied met het nieuwe clubgebouw, met uitzicht op de velden rondom en met de mogelijkheid om de hockeyvereniging te huisvesten. De tennis breidt uit met twee tennisvelden en twee padelbanen naar de westzijde, waar ruimte is ontstaan door de vervanging van een voetbalveld door een hockeyveld. Het evenemententerrein rondom Splotsz wordt heringericht als plein, met mogelijke inrichting als overloopparkeren.

Ruimtelijke inpassing, groen-blauw netwerk verbonden me de omgeving
Ontwikkelvlekken

Voor de grootste ontwikkelingen in het plan zijn contouren aangegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de Tweesprong – IKC en het nieuwe clubgebouw van de voetbalvereniging. Het masterplan doet geen uitspraken over de precieze vormgeving en uitstraling van de gebouwen, maar geeft richtlijnen over gewenste entrees, bouwhoogtes en accenten, oriëntatie en gebruik.

Verkeer en parkeren

Een belangrijk punt bij de ontwikkeling van het Sportpad is de infrastructuur. Hoe kom je in het gebied? Wat zijn de belangrijkste knelpunten? Wat gebeurt er als het IKC erbij komt en het gebruik van het Sportpad intensiveert?

In de huidige situatie heeft het Sportpad drie parkeerterreinen en is via een noord-, west-, en oostelijke toegang bereikbaar. De functies rondom de Tweesprong kennen de hoogste verkeersintensiteit en hier zijn de meeste parkeerplaatsen. De toegangsroute hiervoor gaat via de lus door de woonwijk heen, wat leidt tot verkeersoverlast. De overige entrees bevinden zich aan oost- en zuidzijde.

De ontwikkeling gaat uit van één centrale parkeervoorziening voor het gebied om parkeerplaatsen optimaal (dubbel) te benutten in tijd en ruimte. De ontsluiting vindt plaats via de Rembrandt van Rijnsingel en de oostelijke rotonde. De centrale parkeerplaats heeft een directe koppeling met de meest verkeer intensieve functies (Tweesprong en IKC, voetbal- en tennisvereniging). Een deel van het parkeerterrein is zowel kiss en ride-zone (tijdens de ochtend- en middagspits), onderdeel van het multifunctionele speelterrein (overdag) en afzetpunt voor de sportverenigingen (‘s avonds en in het weekend). Bij grote (sport)evenementen kan het terrein bij Splotsz worden ingezet als overloopparkeerterrein. Belangrijk hierbij is dat de toegang tot de bebouwing zal plaatsvinden aan zuidkant (Sportpad) zodat alle verkeerbewegingen zullen plaatsvinden aan de zuidkant en niet alsnog door de wijk.

Heldere ontsluiting

Om de overlast van auto’s tot een minimum te beperken, is het doel zoveel mogelijk mensen lopend of fietsend naar het gebied te krijgen. Belangrijk hierbij is centrale dooradering en goede verbindingen naar de omliggende wijken. Verbeteringen van knelpunten aan de westelijke, oostelijke en zuidelijke aansluitingen zijn gewenst.

Groen en water

De kenmerkende kwaliteit van het Sportpad is de groenblauwe structuur die door het gebied loopt. Langs deze route vindt het fietsen, wandelen, spelen en ontmoeten plaats. De parkachtige opzet met de watergang en bomenrijen vormt een aantrekkelijk beeld en dit beeld kan verder doorgezet worden. De maatschappelijke waarde van het Sportpad is groter dan alleen de sportfuncties (en toekomstig het IKC). De groene ruimte draagt ook bij aan een gezonde leefomgeving en de open toegankelijke parkstructuur maakt het voor de omgeving mogelijk om ommetjes te maken.

Groen- blauw netwerk drager voor wandelen, ontmoeten, fietsen en sporten
Dubbelgebruik

Met het toevoegen van het programma aan het Sportpad ontstaat een intensief gebruik van het gebied. Slim dubbelgebruik van (gebouwde) ruimtes, parkeren en velden werkt niet alleen kostenverlagend maar maakt ook optimaal gebruik van grondstoffen en ruimte. Doordat verschillende functies hun gebruik op andere tijden kennen, kan dezelfde ruimte door verschillende groepen worden gebruikt. Zo kan in piekmomenten het parkeerterrein uitgebreid worden met een Kiss-en Ridezone en later op de dag gebruikt worden als speelruimte bij de school of sportvereniging. Ook kan deze ruimte gebruikt worden voor evenementen.

Duurzaamheid

De ontwikkeling houdt rekening met klimaatverandering en biodiversiteit:

 • Groene daken en duurzame energieopwekking bij nieuwe gebouwen;
 • Natuurvriendelijke oevers en beplanting;
 • Tijdelijke opvang van regenwater op daken, in pleinen en parkeerplaatsen;
 • Voorzien in schaduwplekken;
 • Groen met verschillende levensstadia als natuurlijke habitat voor verschillende dier- en insectensoorten;
 • Gezamenlijke inkoop om meer groen te kunnen realiseren;
 • Zo min mogelijk toepassen van zeldzame en fossiele materialen in bebouwing en openbare ruimte.
Accenten en entrees

De bebouwing heeft de representatieve zijde (met entree) voornamelijk georiënteerd op het Sportpad. Hiermee blijft de leefbaarheid en sociale veiligheid van het Sportpad gewaarborgd. Om voldoende flexibiliteit in het ontwikkelproces in te bouwen wat betreft het stapelen van functies, laat het masterplan meer ruimte voor de hoogte van de bebouwing dan in het vigerende bestemmingsplan is toegestaan. Hiermee wordt kostbare ruimte gespaard voor de gedeelde functies in de openbare ruimte.

Het gebied kent een aantal belangrijke accenten:

 • Nieuw clubhuis fusieclub staat als solitair gebouw midden in het gebied;
 • De hoek van de IKC/Tweesprong aan de zijde van de Rembrandt van Rijnsingel.
Deelgebieden

Voor de uitwerking van het masterplan worden vijf deelgebieden gedefinieerd. Deze deelgebieden kennen grotendeels een eigen transitiepad en kunnen deels onafhankelijk van elkaar ontwikkelen.

 • IKC en Tweesprong;
 • Tennisclub;
 • Voetbal (+ hockey in later stadium);
 • Evenemententerrein;
 • Gogherweide.
FASERING

Het ontwikkelperspectief kent twee belangrijke fases. In de eerste fase vinden de ontwikkelingen plaats die een directe prioriteit hebben: de bouw van het IKC en de Tweesprong. De tweede fase omvat de ontwikkeling van de voetbal, hockey en tennis. In een latere fase zou de ontwikkeling van zorgcentrum Gogherweide kunnen plaatsvinden.

Slimme fasering, schuifpuzzel van velden en programma
FINANCIELE HAALBAARHEID

Op financieel gebied is het masterplan op te delen in twee fases;

Fase 1 betreft de bouw van de school met kinderopvang (IKC), de nieuwbouw van het zwembad en de sporthal (Tweesprong) en de herinrichting van de fysieke infrastructuur zoals ontsluiting, parkeren, (fiets)paden, bruggen, groen, water e.d.

Fase 2 betreft de herinrichting van de sportvelden voor de voetbal, hockey en tennis, de bouw van een gezamenlijk clubgebouw voor de voetbal en de hockey en ruimte voor toekomstige uitbreiding door de jeu de boules-, tafeltennis- en loopvereniging.

De gemeenteraad heeft prioriteit gegeven aan de ontwikkelingen uit fase 1 en daarvoor middelen beschikbaar gesteld. De wensen en ideeën met betrekking tot de overige partijen zijn meegenomen in het masterplan maar voor de ontwikkelingen uit fase 2 heeft de gemeente geen middelen gereserveerd. De kosten die voortkomen uit deze investeringen, zullen o.a. opgebracht kunnen worden door:

 • Opbrengsten uit herontwikkeling van de vrijvallende locaties: Door de diverse verhuizingen/ verplaatsingen ontstaan er mogelijkheden om de vrijvallende locaties te ontwikkelen voor woningbouw.
 • Gezamenlijk ruimtegebruik: Hierdoor hoeft er minder m2 gebouwd te worden. Denk hierbij aan een gezamenlijke gebouw voor de voetbal- en de hockeysport, maar ook aan gedeelde ruimtes in de nieuw te bouwen Tweesprong.
 • Duurzaamheid: door gezamenlijke inkoop, hergebruik van restwarmte etc. is hier voordeel te halen vanuit de samenwerking tussen alle partijen.
 • Eigen bijdragen van de verenigingen: om de in het masterplan opgenomen ambities te realiseren zullen de verenigingen ook een eigen bijdrage moeten leveren. Het gaat hier zowel om eigen financiële bijdrage als in zelfwerkzaamheden.
opdrachtgever Gemeente Kaag en Braassem
aanspreekpunt Serge Vonk