Reeuwijk-Brug Oude Tol

Het door IMOSS opgestelde stedenbouwkundig plan is flexibel, zodat de ruimtelijke ambitie overeind blijft als de programmatische uitgangspunten in de toekomst wijzigen. De ruimtelijke structuur wordt gevormd door de voormalige poldersloten die zijn getransformeerd tot groene singels, karakteristiek voor Reeuwijk-Brug. De waterstructuur wordt benadrukt met een door IMOSS ontworpen bruggenfamilie.

Wonen aan de Breevaart

De locatie Oude Tol is circa 5,5 ha groot en ligt aan de Breevaart in het dorp Reeuwijk-Brug. Het bouwprogramma voor deze ontwikkelingslocatie bestond uit woningbouw en de ontwikkeling van een multifunctioneel (school-)gebouw. Het door IMOSS opgestelde stedenbouwkundig plan is flexibel, zodat de ruimtelijke ambitie overeind blijft als de programmatische uitgangspunten in de toekomst wijzigen. De ruimtelijke structuur wordt gevormd door de voormalige poldersloten die zijn getransformeerd tot groene singels, karakteristiek voor Reeuwijk-Brug. De waterstructuur wordt benadrukt met een door IMOSS ontworpen bruggenfamilie.

Varen naar de Reeuwijkse Plassen

Directe verbinding met de Reeuwijkse plassen. Reeuwijk-Brug is één van de dorpskernen van de gemeente Reeuwijk-Bodegraven en neemt hierbinnen een belangrijke plaats in. In het dorp wordt een groot deel van de lokale woningbehoefte opgevangen. De locatie Oude Tol, gelegen aan de Breevaart in het noordelijk gedeelte van het dorp, vormt een belangrijke uitbreidingslocatie voor de komende jaren.

Wonen  en Multifunctionele Accommodatie

De Oude Tol is niet alleen voorzien als een nieuwe woningbouwlocatie, maar kent ook een belangrijke andere bestemming in het gebied. Dit is een groot complex, waarin drie scholen en een kinderdagverblijf worden geconcentreerd. De ontwikkeling van deze zogenoemde Multifunctionele Accommodatie (MFA) vormde de directe aanleiding voor het ontwikkelen van het eerste gedeelte van het gebied. Tegelijk met de ontwikkeling van de MFA zijn de eerste patio woningen gerealiseerd. Inmiddels wordt ook fase 2 gebouwd.

Dit stedenbouwkundig plan geeft op hoofdlijnen aan op welke wijze de Oude Tol de komende jaren vorm zal krijgen. Het plan geeft de structuur aan voor het gehele plangebied, waarbij de delen die buiten de eerste fase vallen slechts globaal zijn aangegeven. De eerste fase, bestaande uit de MFA en ongeveer 30 woningen, is in een stedenbouwkundig verkavelingsplan verder uitgewerkt.

Ruimtelijke visie en uitgangspunten

Bij het opstellen van de stedenbouwkundige visie en de uitwerking van het verkavelingsplan voor de eerste fase zijn de volgende kwalitatieve uitgangspunten gehanteerd:

  • Ruime opzet van de wijk (ruimtelijke beleving);
  • Daarbinnen maximaal aantal woningen;
  • Evenredige grondopbrengst;
  • Passend in de schaal van Reeuwijk;
  • Oppervlakte MFA conform eisen gemeente;
  • Verkeersveilige oplossing rond MFA;
  • Auto-ontsluiting via Oudeweg.
Stedenbouwkundig concept

Het stedenbouwkundig concept heeft tot doel het oorspronkelijke slotenpatroon van het slagenlandschap te behouden en te transformeren tot de ruimtelijke hoofdstructuur van de wijk. Het is daarbij belangrijk dat de kwaliteit van het water en het recreatieve gebruik van de oevers grotendeels ten goede komt aan het openbaar gebied. Twee van de drie huidige sloten worden met dit doel opgenomen in het toekomstig wegprofiel. Net als bij de oudere wijken in het dorp het geval is, liggen de woningen hierdoor met de voorzijde aan het water. De sloten vormen singels die begeleid worden door ruime groenstroken en smalle straten. De openbare oevers worden feitelijk de wijk in getrokken, waardoor een sterke ruimtelijke hoofdstructuur ontstaat. Deze hoofdstructuur vormt bovendien de hoofdontsluiting van de woonwijk. Dit leidt tot een heldere verkeerscirculatie.

opdrachtgever Gemeente Bodegraven-Reeuwijk / VOSPlan
aanspreekpunt Serge Vonk