Nieuwerbrug Weypoortsche Reede

De opgave betreft een transformatie van het voormalig bedrijfsmatige complex aan de Weijpoort 20-21 te Nieuwerbrug aan den Rijn. Het project beoogt een integrale verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door de omvorming van een bedrijfsbestemming naar wonen.

Situering plangebied

Het plangebied is gelegen in de Oude Rijnzone, midden tussen Nieuwerbrug en Bodegraven. Het gebied is een verbinding tussen het stedelijk gebied van de Zuidvleugel en het nationaal landschap van het Groene Hart. Dit is een Cultuurhistorisch en archeologisch waardevol landschap met een open karakter en kenmerkende lange smalle kavels. Het plangebied ligt op een bijzondere plek aan de Oude Rijn, in een ruime bocht van de rivier. Aan de overzijde van de Weijpoort ligt de Weypoortsche Plas (vroeger: Put van Broeckhoven), een natuurreservaat voor vogels omzoomd door bosschages.

Ruimtelijke ambities

Met de transformatie van het plangebied van bedrijventerrein naar wonen ontstaan belangrijke kansen voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit:

  • Het gevarieerde bebouwingslint dat de oeverwal van de Oude Rijn kenmerkt kan hier versterkt worden met passende woonbebouwing.
  • Door realisatie van een samenhangend stedenbouwkundig concept kan het gebied als eenheid herkenbaar blijven, terwijl het in verscheidenheid ontwikkeld wordt.
  • In het gebied kan een passende nieuwe identiteit ontstaan door een hoogwaardige architectuur en zorgvuldige detaillering van bebouwing en buitenruimte, met verwijzingen naar het industriële verleden en karakteristieke elementen uit de omgeving.
  • Met het realiseren van doorzichten tussen de bebouwing versterkt de relatie tussen de Weijpoort en de Oude Rijn.
  • Het decimeren van de verharding in combinatie van een grote oppervlakte aan privétuinen en een groene inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan de ecologische kwaliteiten van het gebied.
  • Het recreatieve netwerk van fietspaden, dat hier aanwezig is in de vorm van het jaagpad, kan met een fijnmaziger netwerk aansluiten op de omgeving.
  • De aanleg van een haven versterkt de recreatieve uitstraling.

Recreatieve kwaliteiten

In de omgeving van het plangebied is recreatie een belangrijke pijler in het beleid. In de huidige situatie draagt het gebied vrijwel niet bij aan de recreatieve waarden van de Weipoort Polder. Hier ligt een belangrijke kans als het bedrijventerrein transformeert tot woongebied.

Het jaagpad dat langs de oever van de Oude Rijn loopt, vormt een ruggengraat voor de recreatieve ontsluiting van het gebied. Daarom verdient het pad verbetering van de kwaliteit en aansluiting op een fijnmaziger netwerk van langzaamverkeersroutes.

Het verbinden van het jaagpad met de Weijpoort is een van de doelen van de herontwikkeling. Daardoor wordt deze recreatieve fietsroute sociaal veiliger en aantrekkelijker. De aanleg van de haven draagt eveneens bij aan de recreatieve uitstraling van het plangebied.

Stedenbouwkundige eenheid

Het huidige, te transformeren bedrijventerrein neemt een uitzonderingspositie in, in het verder landelijke buitengebied van Bodegraven. Deze bijzondere historie blijft te ervaren doordat het gebied als eenheid herkenbaar blijft en doordat een van de bebouwingstypologieën refereert aan het bedrijfsmatige karakter uit het verleden.

De bebouwing is opgedeeld in drie clusters met ieder een eigen woonsfeer, onderscheiden door stroken met openbaar groen. Hier ontstaan doorzichten, die nieuwe ruimtelijke relaties leggen tussen de Weijpoort, over de Oude Rijn en naar het bebouwingslint aan de Weijland noordelijk van de rivier. Deze relaties komen de ruimtelijke kwaliteit van het bouwplan ten goede.

Van west naar oost gezien kenmerken de drie clusters zich door een toename in kaveldiepte en bouwvolume. Deze opbouw maakt de diversiteit van woningtypen mogelijk, die past in de context van het bebouwingslint aan de Weijpoort.

opdrachtgever GREEN Real Estate B.V.
in samenwerking met De Koning makelaars / Ben Kraan architecten
aanspreekpunt Serge Vonk