Eemvallei Stad

Plan Eemvallei Stad. Een andere en bijzondere kijk op gebiedsontwikkeling waarin het interactielandschap centraal staat. Een type gebiedsontwikkeling dat niet uitgaat van “of of of” maar juist “en en en”. […]

Plan Eemvallei Stad. Een andere en bijzondere kijk op gebiedsontwikkeling waarin het interactielandschap centraal staat. Een type gebiedsontwikkeling dat niet uitgaat van “of of of” maar juist “en en en”. Ofwel het nieuwe integrale denken! Een gebiedsontwikkeling van ca. 4.000 hectare, niet alleen met ruimte voor wonen, maar ook met ruimte voor natuurontwikkeling (eindelijk een verbinding tussen Horsterwold en het park ‘nieuw land’), bosbouw, innovatieve landbouw en energie.

Een plan dat in nauwe samenwerking tot stand is gekomen met AM, Heijmans, Amvest en de Alliantie! In 2021 verkennen we gezamenlijk diverse vervolgstappen.

Plan Eemvallei stad is een duurzaam en zelfvoorzienend landschap voor iedereen, daar waar natuur en stad elkaar ontmoeten.

Dit zijn de belangrijkste pijlers van het plan:

  • Eemvallei Stad kan snel worden ontwikkeld omdat de gronden grotendeels in handen zijn van het Rijk en professionele marktpartijen;
  • Het gebied is in 2013 door de gemeenten Zeewolde en Almere reeds aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie Oosterwold;
  • De ontwikkelkosten zijn veel lager dan in binnenstedelijke gebieden;
  • Eemvallei Stad biedt woningen die voor starters en middengroepen goed bereikbaar zijn en biedt ruimte aan een breed scala van leeftijden en doelgroepen, dus ook aan starters, 1- en 2-persoonshuishoudens, ouderen en sociale huurders (30% is sociale huur);
  • Het plan is gebaseerd op slim, zuinig, meervoudig ruimtegebruik;
  • Zelfs met 50.000 woningen en bijbehorende voorzieningen is 60% van grond in Eemvallei Stad beschikbaar voor natuur en (stads)landbouw;
  • Eemvallei Stad kiest ondubbelzinnig voor duurzame energie: het gebied zal in totaal voor ca. 90.000 huishoudens energie leveren, opgewekt uit wind en zon;
  • Met nieuwe vormen van landbouw en voedselproductie in en om de stad kan in het gebied meer voedsel dan er nu wordt geproduceerd;
  • Het ontwerp voorziet in een ideale hoogwaardige OV-structuur en OV-knopen die te voet en op de fiets snel, goed en veilig bereikbaar zijn: een echte ’15-minuten stad’.

Met de ontwikkeling van Eemvallei reageren we op de grootse opgaven waarvoor we in Nederland staan. Zoals het woningtekort, de energietransitie, klimaatverandering en de degradatie van natuur en biodiversiteit. We kunnen dit alles niet los van elkaar zien, dus ook de antwoorden hierop moeten we in samenhang met elkaar formuleren.

Vooral in ruimtelijke zin is het belangrijk om in samen- hang en synergie te ontwikkelen, simpelweg omdat we de ruimteclaims van al deze opgaven niet langer naast elkaar kunnen accommoderen. Ons land is daarvoor simpelweg te klein. Het is dus zaak niet langer door de bril van ‘of-of’ te kijken, maar een strategie van ‘en- en’ te ontwikkelen. Dat doen wij met Eemvallei, een echt interactielandschap. Deze nieuwe, zelfvoorzienende stad is wordt de standaard van de toekomst.

Eemvallei ligt in de noordvleugel van de Randstad, in de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam, en vormt een onderdeel van het ontwikkelgebied Oosterwold. Het gebied heeft met 4.000 hectare de perfecte omvang om een nieuwe integrale ruimtelijke strategie toe te passen, in een deel van Nederland waar de woningnood het grootst is.

De nieuwe landschapsstructuur van Eemvallei is gebaseerd op de prehistorische loop van de Eem en rijgt ‘rode’ ontwikkelingen als kralen aan een groenblauwe slinger. De basis is dan ook uitgesproken groenblauw. Deze opzet resulteert in een lineaire stad, vormgegeven langs een nieuwe OV-as die aansluit op het bestaande systeem van Almere en verbinding legt met Zeewolde. De bebouwing wordt langs deze nieuwe ruggengraat geplaatst, met snelwegen en windmolens aan weerszijden. Hier wordt – met als basis de filosofie van de 15-minuten stad – in clusters van hogere dichtheden rond mobiliteits-hubs gebouwd, met lagere dichtheden in de flanken. Het resultaat is een divers milieu van landelijk wonen, nieuwe tuinwijken en stedelijk wonen, gericht op een brede doelgroep. In de invloedzones van de windmolens en snelwegen is volop ruimte voor nieuwe natuur. Van hoogproductieve en verticale (stads)landbouw en voedselbossen tot waterrijke recreatiegebieden en productiebossen die materiaal leveren voor de circulaire houtbouw.

Deze studie toont aan dat we hier een nieuwe stad van ca. 50.000 woningen en bijbehorende voorzieningen kunnen bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van (wind-) energie, landbouwproductie of natuurwaarden. Sterker nog: de natuur is de drager van dit plan en dragen direct bij aan de kwaliteit ervan.

Link naar de onepager: visiedocument Eemvallei Stad

opdrachtgever Amvest, AM, Heijmans, de Alliantie
aanspreekpunt Joram van Otterloo