Drachten ‘In de Luwte’

Afgelopen jaren heeft IMOSS in opdracht van Van Wonen Vastgoedontwikkeling het plan In de Luwte 1 ontworpen. IMOSS was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en kavelpaspoorten. Momenteel wordt het gebied bouwrijp gemaakt en zijn de eerste woningen in aanbouw.

stedenbouwkundig plan

De ontwikkeling van ‘In de Luwte 1’ en Parkhaven vormen het sluitstuk van de ontwikkeling Drachtstervaart. In de Luwte 1 wordt ontsloten via de Jelle Plantingstraat langs de Parkhaven. Het plan bestaat uit drie herkenbare deelgebieden die onderling worden verbonden door een heldere hoofdontsluiting die door het gebiedt slingert en voor verschillende zichten en belevingen zorgt. Afwisselend staat op het ene moment een bijzondere woning in het zicht, het andere moment open het zicht richting de Drachtstervaart.

Tussen de drie eilanden liggen insteekhavens en groene, autovrije ruimtes die het zicht en beleving met de Drachtstervaart waarborgen. De beleving van bootjes en havens vormen een belangrijke identiteitsdrager. Het stedenbouwkundig plan is zo opgezet dat de woningen optimaal profiteren van de ligging aan de Drachtstervaart. De ‘staande mastenroute’ zorgt voor de unieke kans om grote boten bij je woning aan te leggen en van daaruit de Friese Meren op te varen.

De entree van ‘In de Luwte 1’ wordt vormgegeven door de ‘Parkhaven’. Een passantenhaven met horeca, aantrekkelijk lommerrijk park waar spelen en ontmoeten een belangrijke rol spelen. De fietsroute vanuit het centrum krijgt hier een verbinding richting het Slingepark en vormt een belangrijk recreatieve route.

Langs de Drachtstervaart komt een langgerekt park, het ‘Oeverpark’ dat de Parkhaven verbindt met de groene ruimtes op buurtniveau. Hierdoor ontstaat een aaneenschakeling van kindvriendelijke, aantrekkelijke routes. De woningen worden hiermee op een aantrekkelijke en veilige manier verbonden met het Slingepark en recreatieve route richting het centrum. Het ‘Oeverpark’ vormt echt de voorkant van het plan richting de Drachtstervaart. De oriëntatie van de woningen richting het park dragen hieraan bij. Zo ontstaat een levendige en sociaal veilige ruimte waar gespeeld en gewandeld kan worden.

In het stedenbouwkundig plan is veel aandacht en ruimte voor het creëren van een gezonde en kindvriendelijke leefomgeving. Slim ontwerp van openbare ruimte draagt bij aan het vasthouden van het water, de vele bomen dragen bij aan biodiversiteit en gaan hittestress tegen. Speelaanleidingen zoals een klimboom, stapstenen en hoogteverschillen dagen kinderen uit om buiten te spelen en te bewegen.

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan in Drachten – In de Luwte 1 is een uitwerking van het eerder vastgestelde stedenbouwkundig plan. Het inrichtingsplan doet uitspraken over materialisatie en detaillering van de openbare ruimte en over de overgang van openbaar gebied – privé.

Het stedenbouwkundig plan houdt rekening met de oorspronkelijke landschapsstructuren in Drachten en de beleving daarvan. Dit is doorvertaald in het inrichtingsplan. De hoofdlaan vormt de ruggengraad van het gebied en wordt eenduidig vormgegeven. De hoofdstructuur lijkt zich vrij door het gebied te bewegen. Op verschillende plekken zijn er doorzichten naar omliggend water of de insteekhavens. Gecombineerd met een royale begeleidende groenstructuur geeft dit de hoofdlaan een vriendelijke uitstraling die past bij een leefbare woonwijk gericht op prettige groene ruimtes om te ontmoeten, spelen en recreëren.

Haaks op de hoofdstructuur zijn verschillende groene plekken gesitueerd, met daarop georiënteerde aangrenzende woningen. Op deze plekken ontstaan kleinschalige hoven, die ingericht worden als buurtparkje met wadi’s gecombineerd met speelplekken. Ze vormen plaatselijke schakels in het netwerk van openbare ruimte

Aan de noordzijde van het plangebied, langs de Drachtservaart, ligt het ‘Oeverpark’. Het is, naast de hoofdlaan, de belangrijkste verbindende structuur in de openbare ruimte. Een voetpad slingert langs de oever. Halverwege ligt een openbare vlonder aan de Drachtservaart. Met verschillende speel- en sportaanleidingen langs de route, worden mensen uitgenodigd te sporten en te recreëren. Het oeverpark heeft daarnaast een belangrijke rol in het verbinden van verschillende speelplekken in het gebied. Kinderen verplaatsen zich veilig en met plezier van de ene naar de andere plek. Aan het ‘Oeverpark’ staan woningen met hun voordeur direct aan het park, dit zorgt voor sociale veiligheid en ogen op de openbare ruimte. Tevens vormt het ‘Oeverpark’ met de woningen een nieuw aantrekkelijk front aan de Drachtstervaart.

Op de kop van eiland 3 – ter plaatse van de verbinding met Parkhaven, ligt een groene ruimte als uitlopen van het Slingepark die belangrijk is voor heel Drachten. Hier is de beleving van het plan ‘In de Luwte’ het sterkst. De groene inrichting doet parkachtig aan, en overal zijn er doorzichten naar het water. Ook hier is een speelplek ingericht. Speeltoestellen en -aanleidingen vormen in combinatie met variatie in beplanting en een wadi een aantrekkelijke plek om te ontmoeten en te spelen.

Het spelen in ‘In de Luwte’ is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte en verteld het verhaal van het ‘turf’ verleden van Drachten. Een speelroute met speelaanleidingen verbindt de verschillende speelplekken waar toestellen staan voor verschillende doelgroepen. Het reliëf in het landschap draagt bij aan een uitdagende buitenruimte. De laagtes lopen vol ten tijde van veel regen, betonnen ‘turfblokken’ vormen stapstenen door de laagtes en touwen lopen ineens over het water. Door de juiste beplanting worden de seizoenen zichtbaar in kleur en geur. De diverse plantsoorten zorgen voor schaduw en versterken de biodiversiteit.

opdrachtgever Van Wonen Vastgoedontwikkeling B.V.
in samenwerking met AGNOVA architecten en Van der Wiel
aanspreekpunt Tijl Hekking