De Bilt Herontwikkeling Hessing-locatie

Het nieuwe plan ligt verder terug waardoor ruimte ontstaat de faunapassage optimaal te laten functioneren. De ze ruimte valt grotendeels samen met het schootsveld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waardoor ook dit cultuurhistorisch element beter tot zijn recht komt. Dit gebied wordt nieuw ingericht voor natuur met respect voor cultuurhistorie, de oude tankgracht wordt in ere hersteld.

Herontwikkeling voormalige Hessing-locatie

Sinds 2015 werkt IMOSS in opdracht van Verwelius uit Huizen aan de ontwikkeling van een alternatieve invulling voor de herontwikkeling van het voormalige garageterrein aan de Utrechtseweg. Daarbij hebben wij ons tot doel gesteld een beter plan te maken dan het Plan Bloeyendael waar reeds een vergunning voor is afgegeven. Centraal in onze benadering staat een win-win-win strategie: Het nieuwe plan moet in alle opzichten beter zijn: beter voor de natuur, beter voor cultuurhistorie én beter voor de mensen die er straks moeten gaan wonen. In het oude plan Bloeyendael was het bestaande terrein geheel tot de rand gevuld met woningen waar onder een groot aantal appartementen. Het plan was sterk naar binnen gericht, er was géén relatie tussen de Utrechtseweg en het omliggende landshap.

Ruimtelijke randvoorwaarden

In samenspraak met de Gemeente De Bilt en verschillende adviseurs zoals Bureau Nieuwe Gracht en Econsultancy is afgelopen drie jaar gewerkt aan nieuwe uitgangspunten voor de planontwikkeling. Binnen deze uitgangspunten is de natuur is beter af door een beter functionerende faunapassage, goed ingerichte bufferzones en een betere waterkwaliteit. De cultuurhistorie wordt beleefbaar door open ruimte rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het terugleggen van de Grift en een versterking van de Stichtse Lustwarande. Bovendien wordt het dorp De Bilt wordt versterkt door de toevoeging van een gedifferentieerd woonprogramma dat aansluit bij de wensen van vandaag, doorzichten op het landschap en een groene beleving in de wijk. De stedenbouwkundige visie laat zien op welke wijze de ruimtelijke randvoorwaarden kunnen uitwerken in een nieuw stedenbouwkundig plan:

Faunapassage

Het nieuwe plan ligt verder terug waardoor ruimte ontstaat de faunapassage optimaal te laten functioneren. De ze ruimte valt grotendeels samen met het schootsveld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waardoor ook dit cultuurhistorisch element beter tot zijn recht komt. Dit gebied wordt nieuw ingericht voor natuur met respect voor cultuurhistorie, de oude tankgracht wordt in ere hersteld.

Biltse Grift

Een andere belangrijke ingreep is het terugbrengen van de Biltse Grift in zijn oude loop langs de Utrechtse weg. Naast het historisch belang heeft deze ingreep een positief effect op de waterkwaliteit in het achterliggende gebied omdat het schone kwelwater dat daar omhoog komt niet direct wordt afgevoerd door de grift maar ten goede komt aan de kwetsbare natuur daar.

Stichtse Lustwarande

In de visie wordt voorgesteld een ‘nieuw landhuis’ toe te voegen da de entree markeert van de Bilt. Dit bouwvolume past in de ambitie van het beeldkwaliteitplan Stichtse Lustwarande

Landschappelijke kwaliteit

De visie is sterk geënt op het landschap. Het slagenlandschap geeft eigenheid aan het plan. Deze structuur realiseert meerdere doorzichten vanaf de Utrechtseweg zodat het open landschap beter te ervaren is.

Stedenbouwkundige kwaliteit

De visie biedt ruimte aam een grote mate aan differentiatie. We onderscheiden een drietal verschillende woonmilieus waardoor er variatie ontstaat in woningtypen, prijsklassen en architectuur.

Via deze link is het Raadstuk te downloaden.

opdrachtgever Verwelius
aanspreekpunt Serge Vonk