Amersfoort, Vreekampgarage Keerkring

Amersfoort staat voor een grote woningbouw opgave. De politiek heeft de ambitie het grootste deel van de woningbouwopgave binnenstedelijk op te lossen. Beschikbare binnenstedelijke locaties zijn schaars en als ze er zijn vragen ze om een zorgvuldige inpassing. In het ruimtelijk verhaal moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de balans van het toevoegen van kwaliteit voor de buurt en het halen van de woningbouwdoelstellingen. In opdracht van Schoonderbeek hebben wij een massastudie opgesteld ten behoeven van de onderbouwing voor een bestemmingsplanwijziging. De huidige garage wordt gesloopt en daarvoor in de plaats worden 30 woningen ontwikkeld. Een zorgvuldige inpassing in de bestaande structuur, balans tussen programma en parkeren zijn de basis geweest voor deze studie.

Herontwikkeling Vreekampgarage Keerkring

Al enige tijd staat de Vreekamp garage leeg. De verdieping wordt bewoont maar de plint staat leeg. Het achterterrein is verwilderd en de locatie vraagt om een kwaliteitsimpuls. Wij hebben dit gedaan door de locatie te herontwikkelen naar woningbouw. Uitgangspunten waren het toevoegen van levendigheid op de straat (adressen aan de straat), qua maat een schaal aansluiten bij de omliggende bebouwing en het parkeren t.b.v. de bewoners op eigen terrein op te lossen. Dit heeft geresulteerd in een compact stads bouwblok die op een subtiele wijze een nieuwe hoek vormt van de in de ‘jaren 60 bedachte bouwblok structuur.

Historie

In 1952 ontwikkelde de stadsarchitect D. Zuiderhoek zijn “Bloembladtheorie”, waarbij de binnenstad opnieuw het geografisch centrum van Amersfoort moest worden. De Koppel was één van de bloembladen die ingevuld moest worden. Het gebied tussen het Valleikanaal, de spoorlijn en de Hooglandseweg werd pas in de periode 1962-1971 ontwikkeld.

Voorstel

De uniciteit van het bouwblok op deze plaats staat voorop. Hoewel er sprake is van stempelbouw wordt dit bouwblok nergens anders gerepeteerd. De hoekpositie/het plangebied is echter altijd in ontwikkeling/evolutie geweest. Na de aanleg van het fietspad wordt de stedelijk-as belangrijker en het oude lint verliest haar nut. Langs de nieuwe stedelijk as wordt stedelijke vernieuwing toegepast en revitalisatie van de openbare ruimte. Op de hoek Ringweg Koppel – Meridiaan wordt een hoogteaccent toegestaan. Aan de overzijde van het kanaal verrijzen eveneens hogere gebouwen. Na de sloop van de school ligt het terrein braak. Op dit terrein wordt nu een hoogstelijke invulling voorbereid. Deze ontwikkelingen versterken de stedelijke as. Op het niveau van het bouwblok kan de ontwikkeling Vreekamp meegaan in deze stedenbouwkundige transformatie. Het hoekperceel is altijd al een punt van ontwikkeling/uitbreiding geweest. Nu is de kans om een volgende logische stap in de evolutie van die unieke bouwblok mogelijk te maken. Een volgende stap die bijdraagt aan de stedelijke as.

De Meridiaan is een stedelijke structuurlijn geworden. Het plangebied ligt aan deze structuurlijn. Het voorgestelde bouwvolume past in de nieuwe hiërarchie van hogere nieuwere bebouwing aan de Meridiaan.

Uitgangspunten welstandsnota

Bestaande gebouwde omgeving is kwalitatief referentiepunt. Nieuwe invullingen sluiten aan op bestaande planmatig aangebrachte maat, schaal. Bebouwing is georiënteerd op de weg en de belangrijkste openbare ruimte. Bebouwing heeft een eenduidige/eenvoudige hoofdvorm. Vormgeving gebouw is complex en samengestelde bebouwing gerelateerd aan de belendingenen/of het bouwblok. Levendigheid in de plint moet bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

opdrachtgever Bouw- En Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V.
aanspreekpunt Tijl Hekking