Het ‘Ruimtelijk ontwerp Binnenstad Tiel’ vastgesteld!

Op 30 juni jongstleden heeft IMOSS het ruimtelijk ontwerp voor herinrichting van de historische binnenstad van Tiel gepresenteerd aan de Commissie Ruimte van de gemeente Tiel en is vastgesteld.

Het ‘Ruimtelijk Ontwerp Binnenstad Tiel‘ dat door IMOSS is opgesteld, is inmiddels vastgesteld. Het ruimtelijk ontwerp bestaat uit een ruimtelijke visie, inrichtingsvisie en inrichtingsschetsen voor de historische binnenstad, inclusief de vertaling naar een inrichtingsuitwerking voor de meest belangrijke onderdelen. Dit ruimtelijk ontwerp is volgens de drie kernwaarden van IMOSS vormgegeven; transformatie, duurzame gebiedsontwikkeling en verblijven en verbinden. Op de projectpagina is de uitgebreide visie te lezen.

Aanleiding hiervoor is het (grotendeels) vervangen van het riool in de historische binnenstad. Door middel van een geslaagd participatieproces hebben de gemeente Tiel, de bewoners en ondernemers van de binnenstad gekeken naar de meekoppelkansen die de rioleringsopgave met zich meebrengt.

Nu de binnenstad op de schop gaat, is er de kans om thema’s zoals het waterbergend vermogen, het verkoelen en vergroenen en het autoluw maken van de binnenstad te realiseren. Tevens zullen voor alle inrichtingsprincipes zoals; woonstraat, winkelstraat, steeg, aanloopstraat en pleinen alle bestaande bestratingsmaterialen worden hergebruikt.

Het doel van dit ruimtelijk ontwerp is om een duurzame en klimaat adaptieve buitenruimte voor de middenstand van de binnenstad te maken. Tevens is dit ruimtelijk ontwerp een ‘routekaart’ voor het definitief ontwerp van de binnenstad. De ambitie is om de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de verblijfskwaliteit van de binnenstad naar een hoger niveau te tillen.

IMOSS Tiel binnestadsvisie

Er is nadrukkelijk gekozen om de meekoppelkansen samen met de bewoners en ondernemers van de binnenstad te benoemen. Daarvoor zijn vier informatieavonden georganiseerd in oktober 2019. Voor de vier inrichtingsprincipes; winkelstraat, plein, steeg, woonstraat kon over vijf thema’s worden meegedacht; kwaliteit, vergroenen, water, hitte, en overig. Hierop volgend zijn er twee ateliersessies geweest. In deze twee sessies werd verder ingegaan op de inrichtingsprincipes. Aan de hand van schetsen en bouwsteentjes is gezamenlijk onderzocht hoe de binnenstad kan worden ingericht.

IMOSS Tiel binnestadsvisie

Eind november 2019 is er een aparte bijeenkomst geweest. Deze bijeenkomst stond in het teken van keuzevorming over de toekomstige verkeerstructuur van de binnenstad. Op deze bijeenkomst werd duidelijk dat een autoluwe binnenstad op draagvlak kan rekenen.

De ruimtelijke visie voor de inrichting van het centrum van Tiel is erop gericht de ruimtelijke kwaliteit te vergroten door meer eenduidigheid en een rustigere inrichting na te streven. Daarnaast is het belangrijk om de historie beter zichtbaar, vindbaar en beleefbaar te maken. Om dit te bereiken en de binnenstad aantrekkelijk en economisch vitaal te houden, moet de unieke kwaliteit van de stad beter worden ingezet. In Tiel is het belangrijk om alle bezoekers en bewoners van de stad een aantrekkelijk verblijf te geven en te zorgen voor blijvende aanloop van inwoners en bezoekers. Tiel bezit unieke kwaliteiten die daarbij in het ontwerp voor de buitenruimte kunnen bijdragen. Het vergroenen en verkoelen van de stad is daarbij van groot belang. Maar dit moet gebeuren op een eenduidige en rustige wijze. Om de toekomstbestendigheid van de binnenstad te versterken willen we op een drietal doelstellingen werken;

  • Eenduidigheid en rust creëren in de openbare ruimte.
  • De rijke historie zichtbaar en beleefbaar maken.
  • De binnenstad vergroenen en verkoelen.

Om de doelstellingen uit de ruimtelijk visie te bereiken is er een inrichtingsstrategie ontworpen die de komende tijd bruikbaar kan blijven. De inrichtingsvisie is opgebouwd uit plattegronden, doorsneden, visualisaties en inrichtingsschetsen. De meest essentiële buitenruimtes zijn ontworpen. Dit is volgens inrichtingsprincipes;

  • woonstraat;
  • winkelstraat;
  • steeg;
  • aanloopstraat;
  • plein.

en met dezelfde thema’s zoals aangegeven tijdens het participatieproces namelijk; kwaliteit, vergroenen, water, hitte en overig. Met deze nieuwe bouwstenen is het mogelijk om de gehele binnenstad opnieuw op een eenduidige manier in te richten. De komende tijd zal deze ambitie verder moeten worden uitgewerkt.

De gehele presentatie en het rapport ‘Ruimtelijk ontwerp binnenstad Tiel‘ zijn via de links direct te downloaden.