GS omarmen het Ringpark Utrecht als een inspirerend ruimtelijk concept

IMOSS heeft in opdracht van adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken de afgelopen tijd meegewerkt aan het opstellen van het advies De Utrechtse Ringparken.

IMOSS heeft in opdracht van adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken de afgelopen tijd meegewerkt aan het opstellen van het advies De Utrechtse Ringparken.

De Utrechtse regio groeit en blijft groeien. Aandacht voor wonen, bereikbaarheid en energie is er volop, maar wat gebeurt er als we die opgaven combineren met transities in het landschap, voedselproductie en ecologische kwaliteit? Het Ringpark Utrecht is een inspirerend concept waarin al deze opgaven samenkomen.

De onafhankelijk adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken heeft zijn advies de `Utrechtse Ringparken` aangeboden aan Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS). Het advies is de afronding van een interactief traject, waarin overleg is geweest met tal van maatschappelijke en politieke partners.

OMARMEN

Gedeputeerde Staten omarmen het `Ringpark Utrecht` als een inspirerend ruimtelijk concept. Zij willen het Ringpark koppelen aan de opgave van een sterk groeiende stedelijke regio en een eigen vertaling geven in onder meer de Provinciale Omgevingsvisie en het programma U Ned.

BREED EIGENAARSCHAP

Het Ringpark is belangrijk voor alle regionale partners als overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. De provincie wil samen met de partners uitwerking geven aan het Ringpark, vanuit een gedeeld eigenaarschap. Het Ringpark geeft een impuls aan bestaande projecten en programma`s en helpt bestaande opgaven in een nieuw perspectief te plaatsen.

MATCHMAKING

Het advies de Utrechtse Ringparken geeft een aantal concrete suggesties voor matchmaking en het stimuleren van initiatiefnemers. Matchmaking vraagt om een actieve houding. GS wil hiermee aan de slag en het Utrecht-Lab als experimenteerplek inzetten.

De komende tijd gaat een kwartiermaker aan de slag om concreet uitwerking te geven aan het advies. Ook wil GS onderzoeken hoe het Ringpark breder en langjarig kan worden gepositioneerd.

Download hier het advies de `Utrechtse Ringparken`