Groen licht voor het bestemmingsplan Waelplas in het Westland

IMOSS heeft in opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW) het stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan gemaakt voor Waelplas.

Gemeente Westland heeft begin van dit jaar jongstleden het definitieve bestemmingsplan vastgesteld van het plangebied Waelplas. Het plangebied dat onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling Waelpark, is gelegen ten noorden van de Rijnvaartweg in s’- Gravenzande.

Het betreft de ontwikkeling van diverse type woningen waaronder; vrije kavel, twee-onder-een-kap en woningen aan het water op een voormalig glastuingebied. Uniek wonen aan en rond het water. Dichtbij strand en zee met als centraal middelpunt een ecologische zone die onderdeel uitmaakt van een groter ecologisch gebied en natuurgebied de Poelzone, die de duinen verbindt met het bosrijke gebied ten zuiden van Naaldwijk.

In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW) heeft IMOSS het stedenbouwkundigplan en inrichtingsplan volgens haar drie kernwaarden vormgegeven; transformatie, duurzame gebiedsontwikkeling en verblijven en verbinden.

Inrichtingsplan
Inrichtingsplan

In Waelplas worden overwegend grondgebonden woningen gebouwd waarbij de relatie

met het water en de ecologische zone optimaal worden benut. Prettig wonen, ecologie, biodiversiteit en bevaarbaar water zijn de belangrijkste uitgangspunten in Waelplas. Duurzaamheid wordt op een logische manier ingepast in zowel de architectuur (natuurinclusief bouwen, energie neutraal) als in de inrichting van de openbare ruimte (minimaliseren van materiaalgebruik, bevorderen van biodiversiteit en klimaatadaptatie).

De woonmilieus worden bepaald door de landschappelijke structuren zoals het boezemwater, de polder, bestaande wegen en ecologische zone. Een daarvan is de ecologische zone, een uniek groen woonmilieu voor flora en fauna.

De vier andere woonmilieus onderscheiden zich in zowel stedenbouwkundige opzet als architectuur:

  • de Masemundeweg, gelegen op polderniveau, wordt projectmatig ontwikkeld;
  • het Eiland, gelegen op boezemniveau, met particuliere kavels;
  • de verlengde Poelkade, op boezemniveau, met deels projectmatige ontwikkeling en deels particuliere kavels;
  • de Poelmolenweg Noord, eveneens op boezemniveau, wordt projectmatig ontwikkeld.

De vier woonmilieus hebben ieder hun eigen unieke karakter. De woningen aan de Masemundeweg liggen op polderniveau, deze zijn gesitueerd aan en rondom het water. Op het Eiland liggen de grote kavels met vrijstaande woningen aan het water met ruimte voor een boot in de insteekhavens. Langs de verlengde Poelkade is plaats voor de boot aan de tuin of in de haventjes bij de appartementen. Aan de Poelmolenweg Noord worden kavels ontwikkeld met twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen rond een gemeenschappelijk haventje. Een directe vaarroute richting de Grote Gantel maakt het mogelijk Westland per boot te ontdekken. Een groot gedeelte van het gebied is ter hoogte van het Boezemwater aangelegd, zodat dit vanaf huis bereikbaar is met de boot.

Aan de Masemundeweg komen drie hoven met twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. De hofjes vormen besloten plekken binnen het woonmilieu die met wandelpaden in verbinding staan met de ecologische zone.

De ecologische zone gelegen tussen de Masemundeweg en het eiland bestaat uit water op polderpeil en een nieuwe waterverbinding op boezempeil. De ecologische zone continueert ten noorden van het eiland en maakt een verbinding met de ecologie van de Poelzone. De boezemkade heeft een natuurvriendelijke oever. De beplanting van de ecozone zal langs het polderwater bestaan uit rietkragen en oeverbeplanting. De dijk tussen het polderwater en het boezemwater krijgt een mix van heesters, oeverbeplanting en riet. Langs de Rijnvaartweg komt een kruidenrijk grasland. Door zowel de beplanting in de ecologische zone als aan de boezemkade zal er een hoge kwaliteit aan ecologie en biodiversiteit ontstaan.

Inrichtingsplan profiel ecologische zone

Het inrichtingsplan legt op verschillende aspecten het ambitieniveau vast zoals materialisering, beplanting, overgangen tussen privé en openbaar. Daarbij is de inzet een zo groen mogelijke woonomgeving te creëren, waarbij het straatbeeld meer lucht dan massa toont. Duurzaamheid en ecologie spelen een grote rol. Dit is vertaald in de beplantingssoorten en een beperking van verharde oppervlakten.

In de inrichting van de openbare ruimte sluiten we aan op de karakteristieken van de omgeving: de kleur, de beplanting en inrichtingselementen. Waelplas kent een eigen karakter met een hoogwaardige inrichting, waarbij ecologie en de waterbeleving het uitgangspunt is.

Binnenkort zal gestart worden met de verkoop van de eerste woningen; tien luxe villa’s van de Rietpoel (Poelmolenweg) en de eerste appartementen in de Rietkraag (Verlengde Poelkade).