Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied gemeente Uithoorn unaniem vastgesteld

In de Raadsvergadering van 20 december is de Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied unaniem vastgeseld. Een mooi resultaat om het jaar 2018 af te ronden.

Uithoornse glastuinbouwgebieden

Binnen Uithoorn liggen verschillende glastuinbouwgebieden die onderdeel uitmaken van de Greenport Aalsmeer. In het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg (categorie 5) is geen toekomst meer voor glastuinbouw. Hiervoor is het visietraject afgerond en in juni 2018 heeft u de gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg vastgesteld. Dit gebied wordt verder getransformeerd naar regulier bedrijventerrein. Voor het gebied van de Ruilverkaveling in De Kwakel (categorie 4 gebied) zal middels een visietraject met participatie van belanghebbenden nog moeten worden bepaald of tuinbouw hier nog toekomst heeft. Hiermee is recent gestart. Eind oktober heeft hiervoor een eerste informatieavond plaatsgevonden.

Kernglastuinbouwgebied De Kwakel

Voor het Kernglastuinbouwgebied De Kwakel (categorie 1 Grootschalig glastuinbouwgebied) wordt ingezet op versterking van het gebied. Hiervoor is het visietraject nu afgerond. Voorliggend collegevoorstel heeft betrekking op deze visie.

Ligging

Het Kernglastuinbouwgebied is gelegen aan de noordkant van Uithoorn en behoort tot het tuinstedelijk economisch gezicht zoals beschreven in de Structuurvisie van Uithoorn. Het gebied is hoofdzakelijk ontsloten op de Hoofdweg en de Provincialeweg N231 (Noordzuidroute/Legmeerdijk). De moderne glastuinbouw speelt een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van Uithoorn. Het Kernglastuinbouwgebied is het concentratiegebied voor versterking van het moderne glastuinbouwcluster en één van de grootste gebieden binnen de Greenport Aalsmeer. Een belangrijk uitgangspunt voor de glastuinbouwbedrijven in dit gebied is dat zij in hun huidige aard en omvang kunnen blijven bestaan. Daarnaast zal er voldoende ruimte geboden moeten worden voor schaalvergroting en om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn daarbij van groot belang. Waar mogelijk worden kansen gestimuleerd en benut. In het bestemmingsplan dat nu vigeert voor het Kernglastuinbouwgebied wordt met de planologische regeling vermenging met andere functies dan glastuinbouw al zoveel mogelijk voorkomen.

Visie

Voor het gebied is door de gemeente in samenwerking met IMOSS uit Amersfoort begin 2018 een visietraject gestart. Daarbij zijn de eigenaren c.q. ondernemers in het gebied nauw betrokken. Er hebben drie interactieve bijeenkomsten plaatsgevonden. De visie is nu gereed. Met de ondernemers is geconcludeerd dat er een breed draagvlak is voor een scenario waarbij wordt uitgegaan van een “high tec” glastuinbouwgebied. Dat betekent dat zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling, modernisering, schaalvergroting en verduurzaming van glastuinbouwbedrijven. Andere functies worden daaraan ondergeschikt c.q. worden zoveel mogelijk geweerd.

Via deze link is de door ons opgestelde visie te downloaden.